INFO SIARAN MEDIA

SIARAN MEDIA

MEMORANDUM PERJANJIAN PROJEK RINTIS MACHINE SPECIALIST

IMPAC-SDPB DIJANGKA HASILKAN 100 PEKERJA TEMPATAN BERKEMAHIRAN DALAM SEKTOR PERLADANGAN SAWIT

 

Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, YB Datuk Chan Foong Hin hari ini menyaksikan pemeteraian Memorandum Perjanjian ( Memorandum of Agreement ) Projek Rintis Machine Specialist antara Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC) dan Sime Darby Plantation Berhad (SDPB) semasa sesi lawatan kerja beliau di Sime Darby Plantation R&D Centre, Pulau Carey, Selangor hari ini.

Inisiatif kerjasama menerusi projek rintis ini membuka peluang pekerjaan kepada warga belia (dikenali sebagai Projek Lokal) untuk meningkatkan penglibatan pekerja tempatan dalam sektor perladangan yang berkebolehan secara praktikal serta memiliki pengalaman dalam bidang spesialisasi mesin. Antara objektif program yang berorientasikan jaminan kerjaya ini adalah bagi menyediakan 100 peluang pekerjaan bernilai tinggi (high value job) dalam bidang Machine Specialist di sektor perladangan sawit.

Projek yang akan dilaksanakan di Akademi Sime Darby Plantation, Pulau 

Carey, Selangor mengambil masa selama 3 bulan 2 minggu bermula pada Februari 2024 melibatkan 100 orang perantis. Antara kriteria pemilihan perantis adalah mereka yang berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), berumur 18 hingga 35 tahun (keutamaan diberikan kepada golongan B40), berminat dalam bidang jentera pertanian, latihan kemahiran teknikal, serta mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik.

Perantis yang berjaya menamatkan latihan dan lulus ujian penilaian akan ditempatkan di Sime Darby Plantation Berhad dan pemain-pemain industri lain. Kolaborasi IMPAC dan SDPB merupakan kerjasama sinergi antara pemain industri dan agensi dalam menyokong inisiatif Kerajaan ke arah menggalakkan penggunaan mekanisasi dan automasi dalam operasi perladangan.  

Sebelum itu, YB Datuk Chan Foong Hin turut menyaksikan sesi menandatangani perjanjian kerjasama antara SDPB bersama Universiti Malaya bagi Projek Alat Pemotong Laser (Laser Cutter Project) Fasa 2. Projek kolaborasi tersebut telah bermula sejak 2021 bagi tujuan pembangunan teknologi pemotongan menggunakan laser bagi bidang kerja penuaian dalam industri perladangan kelapa sawit. Di acara tersebut juga, pihak Universiti Malaya turut menyerahkan projek prototaip Alat Pengesan Kematangan Buah Sawit Laser (Laser Ripeness Sensor) kepada SDPB yang telahpun diselesaikan pada akhir tahun 2023.  

Kementerian sentiasa menyokong penuh inisiatif SDPB dalam mencapai hasrat meningkatkan penglibatan pekerja tempatan berkemahiran dan berkualiti secara tidak langsung mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing.

 

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI  23 FEBRUARI 2024  

KENYATAAN MEDIA

PEMERIKSAAN TERHADAP PENJUALAN PRODUK YANG MEMPUNYAI PELABELAN BERSIFAT DISKRIMINASI TERHADAP MINYAK SAWIT

Pasukan Multi-Agency Enforcement Force (MAEF), telah menjalankan suatu pemeriksaan berhubung Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan (Larangan Penggunaan Pernyataan, Ungkapan atau Petunjuk (Keluaran Kelapa Sawit dan Barang-Barang Minyak Sawit) 2022 terhadap beberapa buah premis di sekitar negeri Selangor pada 26 Januari 2024 (Jumaat).

Pemeriksaan mendapati bahawa masih terdapat beberapa produk makanan di premis-premis tersebut yang mempamerkan secara jelas label bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit (Discriminatory Labelling Against Palm Oil (DLAPO)) yang berbentuk pernyataan, ungkapan atau petunjuk seperti “tiada minyak sawit” atau “tanpa minyak sawit”.  

Premis pertama didapati menjual produk tempatan iaitu, produk makanan bayi yang mempamerkan DLAPO secara jelas. (Rujuk Gambar 1). Manakala premis kedua juga didapati menjual beberapa produk makanan yang diimport yang mempamerkan DLAPO. (Rujuk Gambar 2)  

Terdapat juga inisiatif yang diambil oleh syarikat pengimport dengan menampal pelekat “Diimport dan diedarkan oleh” pada label/ tulisan berupa DLAPO pada produk-produk yang diperiksa.(Rujuk Gambar 3)

Semasa pemeriksaan, pengurus premis telah diberi penerangan berhubung larangan penggunaan label tersebut dan telah diminta supaya mengosongkan rak sehingga tindakan susulan diambil. Amaran juga telah dikeluarkan kepada premis-premis yang terlibat untuk menghentikan penjualan produk yang mempunyai pelabelan bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit dan mengeluarkan produk sedia ada di pasaran dengan kadar segera.

Dalam hal ini, satu pemeriksaan susulan akan dilakukan semula bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang. Peringatan ini diberikan bagi mengelakkan sebarang tindakan penguatkuasaan diambil atau dikenakan oleh MAEFyang membolehkan pihak terlibat didenda dan produk dirampas.

Teknik pelabelan seumpama ini jelas boleh memberikan suatu tanggapan yang negatif kepada pengguna bahawa penggunaan minyak sawit adalah memudaratkan dan akan membahayakan kesihatan sekiranya menggunakan produk tersebut. Selain daripada itu, tindakan ini juga sekali gus menjejaskan reputasi baik minyak sawit keluaran komoditi negara ini, di samping melanggar prinsip perdagangan yang adil dan telus.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Perihal Dagangan (Larangan Penggunaan

Pernyataan, Ungkapan atau Petunjuk) (Keluaran Kelapa Sawit dan BarangBarang Minyak Sawit) 2022 yang berkuat kuasa pada 15 Mac 2022, manamana orang yang melanggar peraturan tersebut boleh didenda tidak melebihi dua ratus lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun apabila disabitkan.

Kementerian ini memandang serius akan isu pelabelan yang bersifat diskriminasi atau negatif terhadap minyak sawit dan akan mengambil tindakan tegas mengikut perundangan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa terhadap mana-mana pihak, sama ada pengimport, pengedar, penjual dan pihak-pihak berkaitan yang melakukan kesalahan tersebut.

Pihak Kementerian telah menubuhkan Pasukan MAEF dengan kerjasama Kementerian dan Agensi untuk mengintegrasi aktiviti advokasi dan penguatkuasaan dalam meningkatkan kesedaran seluruh pengguna termasuklah penjual, pengedar dan pengimport mengenai isu pelabelan ini serta sentimen antiminyak sawit di negara ini.

 

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI  7 FEBRUARI 2024

 

Lampiran gambar:

 

Gambar 1: Produk makanan bayi jenama tempatan yang mempamerkan tulisan “No Palm Oil

Gambar 2: Produk makanan import yang mempamerkan label  “No Palm Oil

 

Gambar 3: Inisiatif menampal pelekat “Diimport dan diedarkan oleh” pada label DLAPO di produk makanan import

         SIARAN MEDIA

PTBN2030 DIJANGKA PERTINGKAT PELABURAN INDUSTRI BIOJISIM

KEPADA RM3 BILION DAN BUKA 3,000 PELUANG PEKERJAAN

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) dengan kerjasama Konfederasi Industri Biojisim Malaysia (MBIC) telah menganjurkan Persidangan Biojisim Kebangsaan 2023 kali ke-6 serta melancarkan Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023-2030 (PTBN2030) di Hotel Everly, Putrajaya hari ini.

Penganjuran Persidangan Biojisim Kebangsaan ini adalah bertepatan dengan sambutan Hari Agrikomoditi Negara (HAKN) baru sahaja dilancarkan pada 5 Disember 2023 yang telah memberikan pengiktirafan kepada semua pihak yang terlibat dalam aktiviti membangunkan sektor Agrikomoditi sama ada di peringkat huluan atau hiliran.

Persidangan ini telah berjaya menghimpunkan pemain-pemain industri biojisim daripada lima (5) sektor iaitu perladangan, pertanian, penternakan, perhutanan dan perikanan seramai lebih daripada 200 peserta, 20 penceramah dan 30 reruai hasil penyertaan daripada pemain-pemain industri biojisim negara.

Tumpuan diberikan kepada kefahaman menyeluruh tentang potensi industri biojisim sebagai inisiatif yang menyokong prinsip kemampanan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).Persidangan ini juga menjadi platform dalam mengumpulkan pemainpemain industri sama ada dari kalangan peniaga, pengeluar produk, penyedia teknologi, pemilik ladang mahupun daripada pihak Kerajaan yang berkait rapat dengan industri biojisim untuk bertukar pandangan, berkongsi maklumat terkini serta membentangkan sebarang kemajuan, sasaran dan hala tuju berkaitan industri biojisim negara.

PTBN2030 dibangunkan berdasarkan dokumen Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12), Dasar Agrikomoditi Negara 2021-2030 (DAKN2030) dan dasar-dasar berkaitan bagi memperkasa industri biojisim dalam negara. Pelan tindakan ini turut mendukung tiga daripada enam tonggak dasar MALAYSIA MADANI iaitu Kemampanan, Kesejahteraan dan Ihsan yang dilihat sinonim dengan konteks alam sekitar.

PTBN2030 ini akan melibatkan seluruh ekosistem yang dinamik, bermula daripada perancangan, kawalselia, penilaian semula sektor biojisim, dan juga pembekalan serta permintaan pasaran. Fokus Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) adalah terhadap sumber biojisim yang banyak terdapat di lima (5) sektor iaitu, perladangan, perhutanan, pertanian, penternakan dan perikanan. Potensi biojisim daripada sektorsektor ini dianggarkan berjumlah 182 juta tan metrik setahun yang mana hampir 90% diperolehi daripada industri biojisim perladangan.

Sepanjang tempoh RMKe-12, tumpuan berlandaskan konsep ekonomi kitaran akan diberikan kepada industri biojisim dalam menjana nilai tambah dan sokongan daripada  pelbagai institusi akan terus dipertingkatkan. Pelaksanaan inisiatif di bawah PTBN2030 dijangka akan meningkatkan pelaburan langsung asing (FDI) dan pelaburan langsung dalam negara (DDI) dalam industri biojisim kepada RM3 bilion dan mencipta sekitar 3,000 peluang pekerjaan.

Selain itu juga, PTBN2030 juga selari dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR) dalam menyasarkan pelaksanaan projek co-firing di stesen janakuasa elektrik melalui pembakaran bahan api campuran antara arang batu dengan pelet biojisim. Ini juga bertepatan dengan sasaran tenaga lestari ke arah 70% power generation energy mix menjelang 2050 yang akan menjadi game changer dalam sektor tenaga negara. 

Penubuhan Hab Biojisim disasarkan bagi melaksanakan proses pengumpulan bahan mentah biojisim secara berpusat dan teratur. Hab Biojisim ini akan dapat memainkan peranan yang berkesan dalam menggerakkan rantaian bekalan biojisim negara secara sistematik dan efisien.

Kementerian yakin PTBN2030 ini mampu menarik pelbagai pihak berkepentingan khususnya pekebun kecil, perusahaan kecil dan sederhana, pembiaya, penyedia perkhidmatan teknologi dan perkhidmatan logistik, dan pelbagai perkhidmatan sampingan untuk terlibat dalam sektor ini. Justeru, pihak Kementerian akan meneruskan pelbagai usaha dalam meningkatkan pembangunan industri Agrikomoditi Negara yang merangkumi sektor biojisim ke arah pembangunan mampan demi kemakmuran ekonomi negara.

 

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 

7 DISEMBER 2023

 

SIARAN MEDIA

 

PELANCARAN HARI AGRIKOMODITI NEGARA (HAKN) 2023 PADA 5

DISEMBER 2023 IKTIRAF SUMBANGAN PEMAIN INDUSTRI DAN

PEKEBUN KECIL DALAM SEKTOR AGRIKOMODITI

 

Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi, YAB

Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof telah melancarkan Hari Agrikomoditi Negara (HAKN) di Putrajaya International Convention Centre (PICC) hari ini.

Bertemakan “Memacu Kemampanan Agrikomoditi Negara”, objektif utama HAKN yang julung kalinya diadakan ini adalah untuk mengiktiraf serta menghargai jasa rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti membangunkan Sektor Agrikomoditi di semua peringkat dan keseluruhan rantaian nilai selain mewujudkan platform perkongsian maklumat serta pencambahan idea baharu di kalangan semua pihak berkepentingan dalam Sektor Agrikomoditi negara.

Sambutan HAKN merupakan suatu inisiatif oleh Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) selaras dengan Ekonomi MADANI dalam meneruskan aspirasi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui aktiviti pembangunan produk berkaitan Sektor Agrikomoditi agar kekal progresif, mampan, berdaya saing dan inklusif.

Pelancaran dan sambutan HAKN pada hari ini menyaksikan penyampaian Anugerah Agrikomoditi Negara kepada enam (6) Sektor Agrikomoditi yang merangkumi sektor sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf. 

Selain daripada Anugerah Agrikomoditi Negara, majlis ini turut menyaksikan penganugerahan Tokoh Industri Perkayuan dan Perhutanan kepada YBhg. Dato’ Dr. Freezailah bin Che Yeom, seorang tokoh yang mempunyai  pengalaman luas sejak 60 tahun lalu dalam industri perkayuan Negara dan aktif memperjuangkan agenda perhutanan yang mampan serta pensijilan. Anugerah ini merupakan tanda pengiktirafan dan terima kasih Kerajaan kepada individu dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam Sektor Agrikomoditi Negara.

Bersempena HAKN 2023, KPK akan turut menganjurkan Agrikomoditi Walk pada 9 Disember 2023 yang akan mengumpulkan lebih 2,000 orang peserta. Antara pengisian program santai ini adalah briskwalk sejauh lima (5) kilometer sepanjang Laluan Persiaran Perdana, Putrajaya, pameran daripada Agensi dan Majlis di bawah KPK.

Golongan sasar yang terdiri daripada komuniti dan masyarakat setempat juga akan memperoleh manfaat daripada penganjuran HAKN. Komuniti dan masyarakat setempat akan dapat pendedahan melalui pelbagai program, inisiatif dan insentif yang ditawarkan oleh Kementerian termasuk Agensi-agensi di bawahnya. Mereka boleh mendapatkan maklum balas secara terus daripada pegawai KPK dan Agensi berkaitan.

Kementerian berharap agar HAKN yang disambut mulai tahun ini dapat mengetengahkan Sektor Agrikomoditi dan kesedaran masyarakat akan kepentingannya kepada penjanaan ekonomi negara dan kesejahteraan kehidupan rakyat.

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI  5 DISEMBER 2023

SIARAN MEDIA

KPK SUMBANG RM850,566.23 KEPADA TABUNG KEMANUSIAAN PALESTIN PERKHIDMATAN AWAM

Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof hari ini menerima sumbangan untuk  Tabung Kemanusiaan Palestin berjumlah RM850,566.23 daripada warga Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK)  dan agensi-agensi dibawah KPK sebagai tanda menyokong misi kemanusiaan terhadap rakyat Palestin.

Sumbangan yang diselaraskan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan KPK ini melibatkan hasil kutipan daripada seluruh warga Kementerian dan agensi di bawah Kementerian. Selain wang tunai, KPK melalui Majlis Getah Malaysia turut menyumbang 100,000 sarung tangan getah yang akan disumbangkan kepada Pasukan Perubatan di Semenanjung Gaza. 


Inisiatif kutipan sumbangan ini merupakan tanda sokongan KPK mendukung inisiatif Tabung Kemanusiaan Palestin bagi Perkhidmatan Awam yang telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN), YBhg. Dato’ Seri Tan Sri Mohd Zuki bin Ali pada 24 Oktober yang lalu. 

KPK sentiasa menyokong sebarang inisiatif murni dan misi kemanusiaan sejagat termasuk membantu meringankan kesengsaraan yang sedang dialami oleh rakyat

Palestin.

Sesi ini turut dihadiri oleh Timbalan Menteri KPK, YB Datuk Siti Aminah Binti Aching, Ketua Setiausaha KPK, YBhg. Dato’ Mad Zaidi bin Mohd Karli dan pegawai-pegawai Kementerian dan agensi. 

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 10 November 2023