LATAR BELAKANGFUNGSI BAHAGIANCARTA ORGANISASIAKTIVITIPERANCANGAN TAHUN 2024

 LATAR BELAKANG

  • Bahagian PIMI berperanan untuk menggalakkan persekitaran yang kondusif bagi menjana inovasi di peringkat penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pembangunan modal insan sektor huluan dan hiliran agrikomoditi agar lebih berdaya saing dan terus menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara.
  • Bagi mencapai hasrat meningkatkan daya saing industri dalam sektor agrikomoditi, Bahagian PIMI berperanan:

            (i) menyelaras pelaksanaan program Penyelidikan dan Pembangunan, Pengkomersialan dan Inovasi (R&D&C&I) dalam sektor agrikomoditi; dan

            (ii) menyelaras aktiviti berkaitan keperluan dan latihan modal insan di sektor agrikomoditi.

 FUNGSI BAHAGIAN

  • Melaksana dasar dan strategi, menilai dan memantau pelaksanaan program inovasi serta penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) dalam sektor agrikomoditi ke arah penghasilan proses teknologi dan produk yang inovatif dan bernilai tambah agar sektor ini terus maju dan berdaya saing.
  • Melaksana dasar dan strategi serta menyelaras dan memantau pelaksanaan program modal insan dalam sektor agrikomoditi supaya dapat membangunkan dan mengingkatkan keupayaan modal insan sektor ini.

 Carta Organisasi Bahagian PIMI 2023 NEW

 AKTIVITI

SEDANG DIKEMASKINI

 PERANCANGAN 2024

SEDANG DIKEMASKINI